• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ (ศธ 0584/ว23)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ฉบับ

2.หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 24 April, 2018 - 13:45