• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ (ศธ 0584/ว24)

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อให้หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2561 

2. หนังสือสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2561

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 24 April, 2018 - 14:15