• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/290)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ส่งประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 24 April, 2018 - 14:30