• ภาษาไทย
    • English

ให้พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Tuesday, 24 April, 2018 - 14:45