• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์โครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก" จังหวัดสงขลา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก" จังหวัดสงขลา โดยจัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน และดูแลสุขภาพดวงตาให้กับบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตร ดดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 24 April, 2018 - 15:00