Get Adobe Flash player

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมดังนี้ 
          1.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
          2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
          3.มหาวิทยาลัยทักษิณ
          4.มหาวิทยาลัยนราธิวาชราชนครินทร์
          5.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมการประกวดดการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นการนำเสนอกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย โดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา

อีกทั้งยังมีการประชุมเสวนาระดับผู้บริหารที่ 5 มหาวิทยาลัย

ในช่วงบ่าย มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรทั้ง 5 มหาวิทยาลัย สามารถเรียกเหงื่อ เสียงหัวเราะ มิตรภาพ และรอยยิ้มจากบุคลากรได้ทุกคน 

 

หลังจากการเสร็จสิ้นกีฬาแล้ว ได้มีพิธีปิด และมอบธง 5 มหาวิทยาลัย ให้กับเจ้าภาพในปีต่อไป โดยดร.สิริลักษณ์ ทองพูน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้มอบให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป 

 

 

ประมวลภาพ

Date: 
Friday, 4 May, 2018 - 12:30

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์