• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 6 ฉบับ (ศธ 0584/346)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนังานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบางฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล"

3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้น

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถตุ๊กตุ๊กและกระตุ้นอุตสาหกรรมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า ตามแผนงานสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล

5. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา เรื่อง การประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2561

6. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 7 May, 2018 - 16:00