• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/345)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงประเภทเรื่องร้องทุกข์สำหรับใช้ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (ระบบกลาง)

2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรีเรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนฯ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 7 May, 2018 - 16:00