• ภาษาไทย
    • English

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี ,ระบบสารสนเทศ ,และการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 7 May, 2018 - 16:00