• ภาษาไทย
    • English

ผลพิจารณาที่พัก

กองกลาง ประกาศผลการพิจารณาที่พัก ดังนี้

1.ประเภท ก เลขที่ 65 และ 73 ถนนราชดำเนินนอก ผู้ได้รับการพิจารณาคือ
        1.1 นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
        1.2 นาพัชรินทร์ ฆังฆะ         สังกัด คณะศิลปศาสตร์

2.ประเภท ข เฟลตลีลาวดี เลขที่ 97/6 ผู้ได้รับการพิจารณาคือ
        ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน       สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.ประเภท ฉ หอเฟื่องฟ้า เลขที่ 3,6 ผู้ได้รับการพิจารณาคือ
        3.1 นายกฤษฎา พวงสุวรรณ  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
        3.2 น.ส.นุชจิเรศ แก้วสกุล    สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ

 

Date: 
Wednesday, 9 May, 2018 - 10:30