• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/365)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

2. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

3. ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561"

4. กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง โครงการประกวดวิดีทัศน์สั้นในหัวข้อ "การต่างประเทศในมุมมองของฉัน"

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Wednesday, 9 May, 2018 - 10:45