• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/399)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. เรื่องเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

2. เรื่อง นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561 ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 4 June, 2018 - 10:00