• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 3 ฉบับ (ศธ 0584/ว31)

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือบริษัท อิงลิซออนไลน์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 (GEPOT'8) จำนวน 1 ฉบับ

2.หนังสือสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 1 ฉบับ

3.หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" รุ่นที่ 7 จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 4 June, 2018 - 11:30