• ภาษาไทย
    • English

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน /2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ให้นักศึกษาที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน /2560 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต โดยกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัฑิต ผ่านเว็บไซต์ http://regis.rmutsv.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2561 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 4 June, 2018 - 13:30