• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ (ศธ 0584/491)

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 จำนวน 1 ฉบับ

2.หนังสือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5 จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 6 July, 2018 - 10:45