• ภาษาไทย
    • English

รับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ กองแผนนโยบายและแผน (http://plan.rmutsv.ac.th/) ในหัวข้อ "(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแสดงความคิดเห็นผ่านทาง QR Code (ท้ายหนังสือ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

 

Date: 
Tuesday, 21 August, 2018 - 13:00