• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองคลัง 3 ฉบับ (ศธ 0584/668)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ

1.หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561 
>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

2.หนังสือสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.  
>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

3.หนังสือสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวไว้ครบ 4 ปี กรณีกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  
>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

 

 

Date: 
Tuesday, 21 August, 2018 - 13:15