• ภาษาไทย
    • English

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
     แผน ก แบบ ก2 ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิจ
     แผน ข ลงทะเบียนเรียน วิชาการค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิจ

เว็บไซต์ http://mba.bba.rmutsv.ac.th/

รายละเอียดการสมัคร >>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

ใบสมัครปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

Date: 
Thursday, 23 August, 2018 - 10:15