• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมป้องกันสาธารณภัย

 

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดยฝ่ายบริหารและวางแผน ได้จัดโครงการ "อบรมป้องกันสาธารณภัย" เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ด้านสาธารณภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำตึก แม่บ้านและนักการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในโครงการมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง การช่วยเหลือเมื่อลิฟท์ขัดข้อง หลังจากเรียนรู้กันไปแล้ว ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงมือปฎิบัติจริง เรียกได้ว่า ได้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติกันเลยที่เดียว

Date: 
Wednesday, 5 September, 2018 - 10:30