• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/1021)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

       1. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

            - เรื่อง แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ

            - เรื่อง ทรงลงพระปรมาธิไธยในร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 80ก 

       2. สำเนาหนังสือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

           - เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เรื่อง การกำหนดให้งานบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 2750 ระดับ 1 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร สาขาประชาสัมพันธ์ สาขาการวิจัยและการประเมินผล

           - เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือราชการภายนอก จำนวน 2 เรื่อง

             (1) สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคลและสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2561

             (2) สมรคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2561

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 15:00