• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 16:00