• ภาษาไทย
    • English

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 16:15