• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ (ศธ 0584/ว84)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ" รุ่นที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ

2. หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 16:30