• ภาษาไทย
    • English

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง (ศธ 0584.16/909)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเปิดให้ขอบ้านว่างซึ่งเป็นที่พักของทางราชการ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท ก บ้านเดี่ยว เลขที่ 22 ซอย 2 
2. ประเภท ข แฟลตปาริชาติ ห้องที่ 81/9
3. ประเภท ค ห้องแถว เลขที่ 71/1
4. ประเภท ฉ หอพักเฟื้องฟ้า เลขที่ 6

ท่านใดประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยที่พักดังกล่าวให้ยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักงานกองกลาง ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - 14 ธันวาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> http://general.rmutsv.ac.th/content/2012/07/15-104

Date: 
Friday, 7 December, 2018 - 11:00