• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/1076)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด เรื่อง พระราชฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
          2.1 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและปรับใช้เข้ากับบริบทของงานได้อย่างเหมาะสม
          2.2 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง 
          2.3 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ จำนวน 2 เรื่อง 
3. กระทรวงการคลัง จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
          3.1 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
          3.2 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่
4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 13 December, 2018 - 09:15