• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/1077)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายวีระกุล อรัณยะนาค) เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

2. มหาวิทยาลัยมหิดลท เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21"

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Friday, 21 December, 2018 - 14:30