• ภาษาไทย
    • English

แจ้งสำรวจประเด็นคำถาม ประกอบการเสวนา "สร้างสุขและผูกพัน ก้าวไปด้วยกันกับ RUTS"

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จและการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ท่านสามารถเสนอประเด็นคำถามได้ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/qais หรือเข้าถึงด้วยการสแกน QR Code ดังแนบ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

Date: 
Friday, 21 December, 2018 - 14:30