• ภาษาไทย
    • English

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าอมรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา

2. หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์ในการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพและหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์ วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแกรนปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. หลักสูตร นวัตกรรมการพิมพ์เอกสารทางราชการและการจัดรูปเล่มเอกสารด้วย Microsoft Office (2007-2010) วันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอเชี่ยน จังหวัดสงขลา

4. หลักสูตร การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
      รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
      รุ่นที่ 2 วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Wednesday, 2 January, 2019 - 09:45