• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีบุคลากรคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมจำนวนมาก

Date: 
Wednesday, 2 January, 2019 - 11:00