• ภาษาไทย
    • English

ผลการพิจารณาที่พัก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แจ้งผลพิจารณาที่พักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ประเภท ก เลขที่ 22 ซอย 2 ถ.ราชดำเนินนอก ผู้ได้รับการพิจารณา คือ นางอุทัยรัตน์  จิตรมั่นธรรม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. ประเภท ข แฟลตปาริชาติ เลขที่ 81/9 ถ.ราชดำเนินนอก ผู้ได้รับการพิจารณา คือ อาจารย์กิตติมา ตันติหาชัย สังกัด คณะศิลปศาสตร์

3. ประเภท ค ห้องแถว เลขที่ 71/1 ถ.ราชดำเนินนอก ผู้ได้รับการพิจารณา คือ อาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. ประเภท ฉ เลขที่ 6 ถ.ราชดำเนินนอก ผู้ได้รับการพิจารณา คือ อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 10 January, 2019 - 15:30