• ภาษาไทย
    • English

Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ : "ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)" สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ณ ห้อง 63212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรง คือ 1.นางสาวเจนจิรา ทับแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2.นายธนวัฒน์ ชิสกะ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มาให้ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริงแก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จึงขอขอบคุณทั้ง 2 ท่านมา ณ โอกาศนี้

Date: 
Tuesday, 12 March, 2019 - 14:00