• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 4 ฉบับ (ศธ0584/235)

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนัสือมายังคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด เรื่อง อบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 จำนวน 1 ฉบับ

2. หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562 และหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 จำนวน 1 ฉบับ

3. หนังสือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) จำนวน 1 ฉบับ

4. หนังสือสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4 จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 9 April, 2019 - 14:45