• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/ว65)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/ว65) 3 ฉบับดังนี้

1.หนังสือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ

2.หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ

3.หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 27 June, 2019 - 16:00