• ภาษาไทย
    • English

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ใน 6 โครงการ รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.หลักสูตรการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

2.หลักสูตรการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

3.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย

4.หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

5.หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอนดดยใช้ภาษาอังกฤษ

6.หลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Thursday, 27 June, 2019 - 16:15