• ภาษาไทย
    • English

ขอเผยแพร่รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลศรีวัย ประจำปี 2561

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2561 โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ http://council.rmutsv.ac.th หรือทาง QR code ด้านล่างนี้

 

Date: 
Tuesday, 30 July, 2019 - 15:45