• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 ดังนี้

1. หลักสูตร "แนวทางการปฎิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ" >>>>>>> คลิ๊ก!!!

2. หลักสูตร "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฎิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ" >>>>>>> คลิ๊ก!!!!

3. หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561" >>>>>>> คลิ๊ก!!!!

4. หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฎิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ" >>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 30 July, 2019 - 16:15