• ภาษาไทย
    • English

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากสภาคณาจารย์ประจำ

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะมีกำหนดครบวาระในวันที่ 23 กันยายน 2562 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภาวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จึงขอส่งสำเนาคำสั่งและประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 6 August, 2019 - 10:00