• ภาษาไทย
    • English

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2/2562

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1.ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติ)

2.ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ประเภทเหมาจ่าย) แบบ 1.1 (ภาคพิเศษ)

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Monday, 16 September, 2019 - 11:15