• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/666)

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือ เพื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1.หนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สำควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เพาะพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

2.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 16 September, 2019 - 11:30