• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าฝึกอบรม ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามแสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดจัดโครงการดังนี้

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562

2.โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สาขสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2562

3.โครงการอบรมเชิงอบรมปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2562

สามารถติดต่าได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสหะ โทรศัพท์ 085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 หรือทาง website : http://umdc.tsu.ac.th

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 4 October, 2019 - 10:15