• ภาษาไทย
    • English

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าอบรม 4 โครงการ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าอบรม 4 โครงการ ดังนี้

1.หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการปฎิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - 4

2.หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - 4

3.หลักสูตร "การปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฎิบัติงานสำหรับระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - 3

4.หลักสูตร "เทคนิคการปฎิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง" รุ่นที่ 1 - 6

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณแอน โทรศัพท์/IDLine : 0908867372 E-mail : training.su2016@gmail.com

 

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Friday, 4 October, 2019 - 11:00