• ภาษาไทย
    • English

เชิญเข้าอบรมสัมมนา 7 หลักสูตร

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา 7 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตร "วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารทางการเงิน ในส่วนราชการ"

2.หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ"

3.หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารตามสัญญาตาม พ.ร.บ. พัสดุ พ.ศ. 2560"

4.หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์"

5.หลักสูตร "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี"

6.หลักสูตร "การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

7.หลักสูตร "ข้อสังเกตุ ข้อพึงระมัดระวัง การบริหารการเงินการคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ ในหน่วยงานภาครัฐ"

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 7 October, 2019 - 10:45