• ภาษาไทย
    • English

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Thursday, 10 October, 2019 - 11:45