• ภาษาไทย
    • English

ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จำนวน 1 ฉบับ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Friday, 18 October, 2019 - 09:15