• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/805)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี้

1. หนังสือสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ประชุม รุ่นที่ 188 จำนวน 1 ฉบับ

2. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเขียนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 ฉบับ

 

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Friday, 18 October, 2019 - 09:30