• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/821)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เรื่อง เชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

2.หนังสือวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!! 

Date: 
Monday, 28 October, 2019 - 13:15