• ภาษาไทย
    • English

เอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

สำนังส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ของส่งเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ฉบับ

1.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

2.การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 28 October, 2019 - 13:30