• ภาษาไทย
    • English

สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ฉบับ  (อว. 0655/869)

1. คำสั่ง 1341/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

2. คำสั่ง 1342/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ

3. คำสั่ง 1343/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี 

4. คำสั่ง 1345/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี 

5. คำสั่ง 1346/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี 

6. คำสั่ง 1347/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 4 November, 2019 - 14:45