• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (มกราคม 2563)

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 5 November, 2019 - 09:30