• ภาษาไทย
    • English

ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://audit.rmutsv.ac.th/ 

 

Date: 
Tuesday, 5 November, 2019 - 09:45